Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa zasady ochrony informacji poufnych dotyczących Użytkowników, w tym danych osobowych, przez administratora tych danych, czyli podmiot prowadzący Sklep zwany dalej Sprzedawcą.
Na potrzeby interpretacji niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje ujęte w Regulaminie Sklepu.
Poniższe informacje określają, w jaki sposób sklep internetowy http://www.hellsboards.pl/ zbiera, przechowuje i dba o prywatne i personalne informacje wszystkich swoich użytkowników:

1. Podczas korzystania ze Sklepu, Kupujący może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:
podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.
3. Kupujący mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów lub bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
4. Składając zamówienie, Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie
i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu http://www.hellsboards.pl/ są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są, i nie będą, udostępniane innym podmiotom.
6. Dane te gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
8. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do sklepu.
9. Przetwarzając dane osobowe Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
10. Pragniemy poinformować, że sklep internetowy http://www.hellsboards.pl/ wykorzystuje do poprawnego działania pliki "Cookies".
Scroll To Top